TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ hai, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 50  
 
2 7 0 3 3 9 9 8
 
 
Văn bản pháp quy y tế Khám chữa bệnh
Quyết định 3465/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3465/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và trin khai đ án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo him y tế;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và trin khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám cha bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mà danh mục dùng chung (phiên bản số 4) gồm 08 danh mục sau:

1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật;

2. Danh mục thuốc tân dược;

3. Danh mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

4. Danh mục bệnh y học cổ truyền;

5. Danh mục vật tư y tế;

6. Danh mục máu và chế phẩm máu;

7. Danh mục bệnh theo ICD 10;

8. Danh mục cơ sở khám, chữa bệnh.

Phụ lục các danh mục kèm theo được đăng tải trên Cng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://congdulieuyte.vn và trên Cng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 và Quyết định s 1122/QĐ-BYT ngày 30/3/2016 của Bộ Y tế.

Điều 3. Bộ mã danh mục dùng chung dùng để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phn mm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo him xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điu 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ban chỉ đạo QG về CNTT;
- BHXH Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Lưu: VT, BH.

 

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

Danh mục đính kèmTệp đính kèm:
Danh_muc.rar
Ngày 20/07/2016
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.