TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 34  
 
2 7 9 3 2 3 6 1
 
 
Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban hành theo quyết định số 1038/QĐ-BYT ngày 29/04/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

Chức năng:

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng, tư vấn cho Bộ Y tế và các cơ quan liên quan trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, chính sách về y tế, dân số; tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chính sách y tế, dân số và kiện toàn hệ thống y tế.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học trong nước và quốc tế cho xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách về y tế, dân số và củng cố hệ thống y tế;

b) Nghiên cứu đánh giá (định kỳ và theo yêu cầu) việc triển khai thực hiện và tác động của chiến lược, chính sách y tế, dân số đã ban hành;

c) Tích hợp và phân tích dữ liệu, bằng chứng nghiên cứu về chiến lược, chính sách y tế, dân số và hệ thống y tế của Việt Nam và quốc tế.

 

2. Tư vấn, phản biện:

a) Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển các lĩnh vực của ngành y tế và phát triển ngành y tế của các địa phương, đơn vị và các lĩnh vực khác khi có yêu cầu;

b) Tư vấn xây dựng, sửa đổi các chiến lược, chính sách y tế - dân số trước khi ban hành; 

c) Tư vấn về nghiên cứu chiến lược và chính sách cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách y tế, dân số theo phân công của Bộ Y tế;

e) Tham gia thâm định, phản biện các chiên lược, chính sách y tê, dân sô và quy hoạch phát triển trong lĩnh vực y tế, dân số theo sự phân công và theo quy định của pháp luật.

 

3. Đào tạo, bôi dưỡng:

a) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kiện toàn hệ thống y tế và xây dựng, triển khai các chính sách y tế, dân số theo quy định của pháp luật;

b) Tham gia đào tạo trình độ sau đại học vê lĩnh vực chiên lược, chính sách y tế và kiện toàn hệ thống y tế theo quy định của pháp luật.

 

4. Hợp tác quốc tế:

a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án họp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu hệ thống y tế và chính sách y tế, dân số

b) Thực hiện việc trao đổi chuyên gia, cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực chinh sách y tế theo quy định của pháp luật.

 

5. Quản lý đơn vị:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

b) Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động của Viện theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý tài sản, tài chính và các nguồn lực của Viện và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ Y tế.


Quyền hạn:

1. Được quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ nghiên cứu cung cấp bằng chứng xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách y tế, dân số;

2. Được quyền cung cấp các bằng chứng khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định, xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách y tế, dân số; 

3. Được đưa ra các đề xuất, quan điểm một cách khách quan, dựa trên cơ sở khoa học cho quá trình hoạch định, xây dựng, triển khai, đánh giá và điêu chỉnh chiến lược, chính sách y tế, dân số;

4. Được tham gia tư vấn xây dựng, sửa đôi và thâm định các chien lược,chính sách y tế, dân số;

5. Được quyền cung cấp hoạt động dịch vụ trong chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

6. Được quyền không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật phất của Viện để tiến hành các hoạt động trái với quy định của pháp luật.

 


 

 

 Tệp đính kèm:
Q_1038_Quy_ch_hot_ng_Vin_20221.pdf
Ngày 05/05/2022
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.